Từ trang 54 đến trang 64

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8832)
Từ trang 54 đến trang 64


"Khuyên bá-tánh vạn dân gìn-giữ,

 Lão chúc cầu thiên-hạ thái-bình."

 (02.DieuPhapQMinh-297-V1-217)

 

 "Cố chí tấm lòng gìn đạo-đức,

 Mặc tình bá-tánh chẳng thèm tin."

 (02.ĐauNam-232-V1-012)

 

 "Nghiệm suy lời lẽ thiệt hơn,

 Dặn-dò bá-tánh thi ơn xóm làng."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-058)

 

 "Thương dân xuống bút tay đề,

 Dặn-dò bá-tánh chớ hề lợt phai."

 (02.ĐeChonĐatBac-266-V1-271)

 

 "Nam-Hải Quan-Âm bình nước tịnh,

 Rưới giùm bá-tánh bớt tai-ương."

 (02.HienThanSaiKho-333-V1-008)

 

 "Ta quyết lòng rứt nợ oan-khiên,

 Cứu bá-tánh khỏi nơi lao-khổ."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-100)

 

 "Ra khuyên dân hẹn có sơn-minh,

 Dìu bá-tánh hứa câu thệ-hải."

 (02.NangThoCamTu-321-V1-128)

 

 "Khắp sáu châu nức tiếng người đồn,

 Ta chịu khổ, khổ cho bá-tánh."

 (02.SaĐec-298-V1-016)

 

 "Khắp bá-tánh chớ nên bực tức,

 Bởi nạn-tai vừa mới vấn-vương."

 (02.SaĐec-299-V1-033)

 

 "Hương đăng nghi-ngút lễ vọng-cầu(1),

 Cám lòng bá-tánh nguyện từ câu."

 (02.ToiMongMot-233-V1-006)

 

 "Dạy dân đầu tóc rối bù,

 Mà trong bá-tánh hềm-thù chi ta."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-074)

 

 "Con rồng mới nửa gút nanh,

 Mà trong bá-tánh thất-thanh hãi-hùng."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-106)

 

 "Trò buồn Thầy lại tức cười,

 Đâu đâu bá-tánh cũng người Trời sanh."

 (02.TuGLgNhonNghia-330-V1-140)

 

 "Tháng năm Kỷ-Mão đến nay,

 Khắp trong bá-tánh gặp bài sấm-kinh."

 (02.TuGiaBonĐao-284-V1-004)

 

 "Thấy trong bá-tánh ngẩn-ngơ,

 Nay Thầy xa tớ bơ-vơ một mình."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-017)

 

 "Bá-gia bá-tánh đâu đâu,

 Xem lời ta chỉ về cầu tại-gia."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-035)

 

 "Cám thương bá-tánh tai-nàn,

 Gặp cơn dông-tố nào an lòng nầy."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-049)

 

 "Âm-dương cách trở xa-xuôi,

 Nhắn cùng bá-tánh chớ nguôi tấc lòng."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-128)

 

 "Miễn cho bá-tánh vẹn mình,

 Hết cơn bịnh-tật hết tin đạo tà."

 (02.ThuDaCuoi-345-V1-127)

 

 "Khuyên bá-tánh tầm tiên rời tục,

 Chỉ máy Trời bày-tỏ việc về sau."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-029)

 

 "Lòng thương bá-tánh đòi cơn,

 Dầu ai mua oán chác hờn mặc ai."

 (02.VLangMHĐ-244-V1-017)

 

 "Keo-sơn đâu cật liền lưng,

 Thấy trong bá-tánh nửa mừng nửa lo."

 (02.VLangMHĐ-245-V1-054)

 

 "Thân nầy sá quản cần-lao,

 Miễn cho bá-tánh được mau an-nhàn."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-086)

 

 "Bút-nghiên tạm gác đợi thời,

 Chúc cho bá-tánh xét đời biết ta."

 (02.VLangMHĐ-247-V1-108)

 

 "Nhồi sọ nhơn-sanh kêu thức-tỉnh,

 Mê hồn bá-tánh gọi người ân."

 (02.xhGiaoXoai.B1.x-235-V2-006)

 

 "Đâu màng bá-tánh gọi danh Thần,

 Tự-giác huyền-cơ để giáo dân."

 (02.xhGiaoXoai.B2.h-236-V1-001)

 

 "“Qua năm dê đến lúc mùa hè,

 Trong bá-tánh biết ai hữu-chí”."

 (05.NhanĐoiThoiCo-405-V1-002)

 

 "Âu-sầu bá-tánh gieo tình ác,

 Bị lũ con buôn quá tráo hàng."

 (0K.SauBaTanh-458-V1-003)

 

 "SẦU BÁ-TÁNH

 (0K.SauBaTanh-458-V2-000)

 

 "Rồi sau sẽ thấy hùm beo,

 Khắp trong bá-tánh hiểm-nghèo đáng thương."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-020)

 

 "Thấy trong bá-tánh phàm-trần,

 Kẻ khinh người nhạo Thần-Tiên quỉ tà."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-023)

 

 "Khắp trong bá-tánh trần-hoàn,

 Cùng hết xóm làng đều bỉ người Điên."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-031)

 

 "Đường đời chẳng có bao dai,

 Nên viết một bài cho bá-tánh coi."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-072)

 

 "Mèo kêu bá-tánh lao-xao,

 Đến chừng rồng rắn máu đào chỉn ghê."

 (Q1.SGKNĐ-028-V1-129)

 

 "Điên biết chẳng lẽ làm thinh,

 Nói cho bá-tánh mặc tình nghe không."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-152)

 

 "Đời nay xét tới xem lui,

 Chừng gặp tuổi Mùi bá-tánh biết thân."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-172)

 

 "Tay chèo miệng lại hát ca,

 Ca cho bá-tánh biết đời loạn-ly."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-186)

 

 "Ngày nay chẳng kể tấm thân ,

 Miễn cho bá-tánh được gần Bồng-Lai."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-192)

 

 "Thương đời chớ chẳng kiếm xu,

 Buồn cho bá-tánh hết mù tới đui."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-224)

 

 "Có chi mà gọi rằng vui,

 Khắp trong bá-tánh gặp hồi gian-lao."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-226)

 

 "Lời hiền nói rõ họa thâm,

 Đặng cho bá-tánh tỉnh tâm tu-hành."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-230)

 

 "Điên nầy sẽ mở xích-xiềng,

 Dắt-dìu bá-tánh gần miền Tiên-bang."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-238)

 

 "Không ham danh-lợi giàu-sang,

 Mong cho bá-tánh được nhàn tấm thân."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-240)

 

 "Nói nhiều mà dạ chẳng nguôi,

 Việc tu bá-tánh bắn lùi như tôm."

 (Q1.SGKNĐ-032-V1-280)

 

 "Hết gần Điên lại nói xa,

 Nói cho bá-tánh biết mà người chi."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-308)

 

 "Tới đây bá-tánh làm ngơ,

 Buồn cho lê-thứ kịp giờ ra đi."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-367)

 

 "Nực cười trần-hạ lắm ôi!

 Giảng cho bá-tánh một hồi quá lâu."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-390)

 

 "Hết vè rồi lại nói thơ,

 Làm cho bá-tánh ngẩn-ngơ trong lòng."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-478)

 

 "Bá-gia bá-tánh làm ngơ,

 Tưởng như những kẻ nói Thơ kiếm tiền."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-519)

 

 "Mặc ai ghét ghét ưa ưa,

 Chẳng dám nói bừa cho bá-tánh nghe."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-524)

 

 "Kêu cơm bá-tánh nghe ghê,

 Thêm nói bộn-bề những việc về sau."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-529)

 

 "Thảm-thương bá-tánh lắm ôi!

 Bồng-Lai Tiên-cảnh rao rồi một khi."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-581)

 

 "Thân nầy chẳng nệ mau lâu,

 Miễn cho bá-tánh gặp chầu vinh-huê."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-666)

 

 "Thiên-cơ ai dám nói thừa,

 Mà trong bá-tánh chẳng ưa Điên Khùng."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-746)

 

 "Cho trong bá-tánh chợ nầy,

 Rõ việc dẫy-đầy lao-lý về sau."

 (Q1.SGKNĐ-046-V1-777)

 

 "Đến đây dạy-dỗ gần xa,

 Khuyên trong bá-tánh vậy mà tỉnh tâm."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-818)

 

 "Viết cho bá-tánh ít tờ,

 Đi làm ruộng-rẫy bỏ hờ theo xem."

 (Q1.SGKNĐ-049-V1-881)

 

 "Mặc bá-tánh đời nầy dị-nghị,

 Ta Điên Khùng mà tánh lương-hiền."

 (Q2.KDNK-054-V1-057)

 

 "Thấy bá-tánh nghinh tân yểm cựu,

 Học ai mà ngang-ngược nhiều lời."

 (Q2.KDNK-055-V1-081)

 

 "Nếu trẻ già ai biết thì dùng,

 Chẳng có ép có nài bá-tánh."

 (Q2.KDNK-056-V1-100)

 

 "Vì thương đời nên Lão kể sơ,

 Cho bá-tánh rõ lời châu ngọc."

 (Q2.KDNK-057-V1-148)

 

 "Thấy bá-tánh nhiều điều tai-khổ,

 Khùng thương dân nên phải hết lời."

 (Q2.KDNK-057-V1-157)

 

 "Sau tà-tinh ăn sống nuốt tươi,

 Mà bá-tánh chẳng lo cải thiện."

 (Q2.KDNK-058-V1-196)

 

 "Ta yêu đời than-thở chẳng cùng,

 Mà bá-tánh chẳng theo học-hỏi."

 (Q2.KDNK-059-V1-212)

 

 "Thường nguyện cầu siêu-độ Tổ-Tông,

 Với bá-tánh vạn dân vô sự."

 (Q2.KDNK-060-V1-256)

 

 "Ở Tây-Phương chư Phật ngóng-trông,

 Chờ bá-tánh rủ nhau niệm Phật."

 (Q2.KDNK-061-V1-280)

 

 "Hỡi bá-tánh rừng sâu có mạch,

 Tuy u-minh mà có đền vàng."

 (Q2.KDNK-061-V1-313)

 

 "Thương bá-tánh vì không rõ hiểu,

 Tưởng vậy là nhơn-nghĩa vẹn tròn."

 (Q2.KDNK-062-V1-329)

 

 "Xưa Thần-Tú bày điều tà-mị,

 Mà dắt-dìu bá-tánh đời Đường."

 (Q2.KDNK-063-V1-366)

 

 "Nay gần đến long phi xà vĩ,

 Cảnh gian-nan bá-tánh hầu kề."

 (Q2.KDNK-063-V1-386)

 

 "Cứu bá-tánh không cần lễ-mễ,

 Để dắt-dìu đạo-lý rành đường."

 (Q2.KDNK-064-V1-413)

 

 "Sau đến việc sơn-băng kiệt-thủy,

 Khùng thảm-thương bá-tánh quá chừng."

 (Q2.KDNK-065-V1-442)

 

 "Trong bá-tánh từ nay buồn bực,

 Khùng yêu dân chỉ rõ Đạo-mầu."

 (Q2.KDNK-065-V1-453)

 

 "Lời cao-siêu khuyên hãy gắn-ghi,

 Ta ra sức dắt-dìu bá-tánh."

 (Q2.KDNK-066-V1-476)

 

 "Gian-tà hồn xác cũng tiêu,

 Thảm-thương bá-tánh chín chiều ruột đau."

 (Q3.SG-071-V1-074)

 

 "Thương trần ta cũng rán thề,

 Đặng cho bá-tánh liệu bề tu-thân."

 (Q3.SG-071-V1-080)

 

 "Tu cầu cứu-vớt Tổ-Tông,

 Với cho bá-tánh máu hồng bớt rơi."

 (Q3.SG-073-V1-144)

 

 "Trước đền mắt ngọc lụy rưng,

 Quí yêu bá-tánh biết chừng nào nguôi."

 (Q3.SG-080-V1-394)

 

 "Phật truyền thâu hết phép thần,

 Cứu an bá-tánh một lần nạn nguy."

 (Q3.SG-080-V1-424)

 

 "Thân Ta, Ta chẳng tiếc chi,

 Miễn cho bá-tánh nạn gì cũng qua."

 (Q3.SG-085-V1-570)

 

 "Ngồi buồn dân gặp chiếu manh,

 Ta cho bá-tánh bức tranh vô-hình."

 (Q3.SG-085-V1-576)

 

 "Nam-mô lòng sở nguyện-cầu,

 Chúc cho bá-tánh muôn sầu tiêu-tan."

 (Q3.SG-086-V1-612)

 

 "Trong bá-tánh muốn nơi cao quí,

 Phải truy-tầm huyền-bí nơi cơ."

 (Q4.GMTK-090-V1-029)

 

 "Qua năm Dê đến lúc mùa hè,

 Trong bá-tánh biết ai hữu-chí."

 (Q4.GMTK-095-V1-216)

 

 "Nên ra đời dạy-dỗ ân-cần,

 Khuyên bá-tánh vạn dân liệu lấy."

 (Q4.GMTK-095-V1-220)

 

 "Phật nào ham tượng cốt phết vàng,

 Mà tăng tạo hao tiền bá-tánh."

 (Q4.GMTK-099-V1-378)

 

 "Cõi Ta-bà Ta thấy hỡi ôi!

 Sầu bá-tánh quá nên kiêu-cách."

 (Q4.GMTK-103-V1-510)

 

 "Ta không tranh mà cũng không kình,

 Cho bá-tánh gièm-pha thỏa chí."

 (Q4.GMTK-105-V1-578)

 

 "Chữ Nhẫn-Thành báu-quí hiển-vang,

 Khắp bá-tánh được câu hòa-nhã."

 (Q4.GMTK-109-V1-734)

 

 "Nẻo chánh tà biện-luận nhiều bề,

 Cho bá-tánh tìm nơi cội-gốc."

 (Q4.GMTK-109-V1-746)

 

 "Xem thời-cơ người đã rõ thông,

 Dùng tôi thiểu mà an bá-tánh."

 (Q4.GMTK-110-V1-782)

 

 "Tỏ ít câu cầu chúc cho đời,

 Mong bá-tánh vạn dân giải-thoát."

 (Q4.GMTK-112-V1-846)

 

 "Cứu dân nghèo trong lúc đảo điên,

 Lấy đức rộng bủa trong bá-tánh."

 (Q5.KT-119-V1-134)

 

 "Khuyên bá-tánh giữ-gìn cho chặt,

 Đừng để cho quỉ dắt đường cong."

 (Q5.KT-130-V1-467)

 

 "Đời ám-u tội trạng thảm thay,

 Khuyên bá-tánh bá-gia rán bỏ."

 (Q5.KT-130-V1-486)

 

 "Khuyên bá-gia bá-tánh việt-đàn,

 Chớ sát-hại mạng người như thế."

 (Q5.KT-133-V1-577)

 

 "Cầu cho đời sóng lặng gió êm,

 Đặng bá-tánh an-nhàn tu-niệm."

 (Q5.KT-134-V1-594)

 

 "Trong bá-tánh sầu-thành chất-ngất,

 Mãi nghi-nan chẳng biết đàng nào."

 (Q5.KT-137-V1-687)

 

 "Dốc lòng vạch ngút mây mù,

 Đặng dìu bá-tánh đường tu chen vào."

 (Q5.KT-137-V1-703)

 

 "Đờn tây rồi lại đờn đông,

 Trách trong bá-tánh gặp sông quên nguồn."

 (Q5.KT-139-V1-749)

 

BÁ-TÒNG

 "Người tu như thể bá-tòng,

 Ai ai cũng quí cũng trông cũng nhìn."

 (Q3.SG-085-V1-589)

 

 "Câu phú-quí Ngài không màng-ước,

 Chữ bồ-đề như cội bá-tòng."

 (Q4.GMTK-097-V1-304)

 

 "Chuyện Thiên-Cơ nói rất não-nồng,

 Câu hữu-lý bá-tòng khó sánh."

 (Q4.GMTK-106-V1-626)

 

BÁ TRỪ

 "U lịch bá trừ nô bính lợi,

 Tiền-đồ lê dị đắc giang môn."

 (02.xhHuynhHHoa.B4.h-240-V1-003)

 

BÁ-TUẾ

 "Rồi hành luôn Bát-Nhẫn mới là,

 Thì muôn việc đều an bá-tuế."

 (Q4.GMTK-109-V1-714)

 

BÁ-VƠ

 "Đi đâu cũng bị nhún trề,

 Kẻ lại chưởi thề nói: lũ bá-vơ."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-562)

 

BẠ

 

BẠ ĐÂU TIN BƯỚNG NGHE CÀN

 "Đừng bạ đâu tin bướng nghe càn,

 Làm ngu-muội đọa thân uổng kiếp."

 (Q5.KT-136-V1-661)

 

BÁC

 

BÁC-ÁI

 "Bác-ái xả-thân tầm Đạo-chánh,

 Độ người lao-khổ dạ không phiền."

 (01.LuanVTuHanh-209-V1-019)

 

 "BÁC-ÁI ĐẠI-ĐỒNG

 (02.BacAiDaiDong-311-V2-000)

 

 "Rừng bác-ái điên đời biến ảo,

 Điên như ta vì Đạo vì dân."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-073)

 

 "Ông nào lòng dạ hải-hà,

 Động tình bác-ái ra mà làm đi."

 (02.KGiauLPhuocThien-271-V1-022)

 

 "Mong sanh-chúng học điều thông-thái,

 Rèn tâm lành bác-ái trau-tria."

 (02.NangThoCamTu-322-V1-163)

 

 "Lời Thầy dạy thật là cặn-kẽ,

 Bao nhiêu tình bác-ái góp tom."

 (02.SaĐec-303-V1-170)

 

 "Khùng ngồi nói chuyện quá dai,

 Bị lòng bác-ái nói hoài chẳng thôi."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-108)

 

 "Thân nầy đã ngấm trầm nhang,

 Vui câu bác-ái bền gan đợi chờ."

 (02.TuThan-351-V1-044)

 

 "Thấy nhơn-sanh tuôn giọt máu đào,

 Lòng bác-ái động tình rơi nước mắt."

 (02.TrLoiCgOngTao-349-V1-076)

 

 "Dạ luống ước-mong đời bác-ái,

 Quyết lòng chỉ rõ nẻo Thiên-đàng."

 (02.xhHuynhTHoa.h-242-V1-007)

 

 "Riêng tưởng trồng gieo rừng bác-ái,

 Những mong trông ngóng đến Thiên-đàng."

 (02.xhHuynhTHoa.x-241-V2-007)

 

 "Lời Phật dạy từ-bi bác-ái,

 Dạ nhơn-từ quảng-đại mở-mang."

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V1-005)

 

 "Ngửa mong bác-ái từ-bi hóa,

 Trông lượng ơn Thầy chỉ-đạo sâu."

 (07.xhCaiTongChanh.x-429-V2-003)

 

 "Cúi đầu Điên tỏ nguồn-cơn,

 Động lòng bác-ái ra ơn dạy truyền."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-040)

 

 "Dòm trước mắt thấy điều hồ-mị,

 Nên động tình bác-ái dạy răn."

 (Q4.GMTK-089-V1-018)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11465)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17019)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25457)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25521)
100,000