Từ trang 33 đến trang 42

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 9159)
Từ trang 33 đến trang 42


ÂM

 

ÂM CẢNH

 "Nhắn cùng bổn-đạo gần xa,

 Ta về âm cảnh thiết-tha tâm tràng."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-028)

 

ÂM DƯƠNG

 "Siển, triệt phân-minh Châu-Võ kỷ,

 Âm, dương chuyển-luyện Hớn-thê tiên."

 (02.xhHuynhHHoa.B3.x-239-V2-004)

 

 "Khùng toán biết âm-dương kết-liễu.

 Khùng huyền-cơ Khùng Đạo Thích-Ca."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-017)

 

 "Âm-dương cách trở xa-xuôi,

 Nhắn cùng bá-tánh chớ nguôi tấc lòng."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-127)

 

 "Ngộ thâm nan liễu âm-dương số,

 Xác tục trần-gian cố dục tình."

 (02.xhHuynhHHoa.B2.h-239-V1-005)

 

 "Siêu phàm ôn dưỡng âm-dương số,

 Nhập thánh đề khai thế-tục tình."

 (02.xhHuynhHHoa.B2.x-239-V2-005)

 

ÂM-DƯƠNG KẾT-LIỄU

 "Khùng toán biết âm-dương kết-liễu.

 Khùng huyền-cơ Khùng Đạo Thích-Ca."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-017)

 

ÂM HAO

 "Lời Thầy cạn tỏ âm hao,

 Để truyền hậu-thế vàng thau lọc-lừa."

 (Q5.KT-137-V1-704)

 

 "Hỏi qua tu-niệm âm-hao,

 Không biết câu nào trái ý Đạo Ba."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-601)

 

 "Nữ nam muốn rõ âm-hao,

 Rán trau đức-hạnh ngày sau sẽ tường."

 (Q5.KT-139-V1-770)

 

ÂM KHÍ

 "Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở,

 Bỗng dông luồng âm khí nặng-nề."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-066)

 

ÂM NGUYỆT

 "Phù-vân lộ thức nhiên âm nguyệt,

 Tố giả vong-bang kỷ tráng trình."

 (02.xhNguyenTTan.B2.h-249-V1-005)

 

ÂM-PHỦ

 "Thấy chúng-sanh lầm-lạc đáng thương,

 Cõi Âm-Phủ đâu ăn của hối."

 (Q2.KDNK-063-V1-368)

 

ÂM-THẦM

 "Chữ nhu ta học âm-thầm,

 Ai là người trí rán tầm cho ra."

 (01.ThienLyCa-207-V1-293)

 

 "KỲ-thâm tá giả thi hành thủy,

 HƯƠNG-vị âm-thầm mộc túy vi."

 (01.VenManBiMat-210-V1-012)

 

 "Oai thần đem đạo huyền-thâm,

 Nhiệm-mầu phổ-độ âm-thầm ai hay."

 (02.DenLgNhonNghia-304-V1-006)

 

 "Huỳnh sanh cơ thẩm đáo trung đàn,

 Tự-giác âm-thầm kiến Tiên-bang."

 (02.LyLich-281-V1-014)

 

 "Đến sau khổ-hạnh khỏi lâm,

 Nhờ công tu-niệm âm-thầm quá hay."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-296)

 

 "Các Đạo tà mưu khéo âm-thầm,

 Dân rán tránh kẻo lâm mà khổ."

 (Q4.GMTK-109-V1-737)

 

 "Làm cho người đau-đớn âm-thầm,

 Khổ như thế diễn ra mãi-mãi."

 (Q5.KT-126-V1-347)

 

ÂM THINH

 "Chất âm, thinh, sắc phi tiêu diệt,

 Bài phỏng liêm-gia bế hộ nguyên."

 (02.xhHuynhHHoa.B3.h-240-V1-005)

 

 "Nhãn thấy sắc thường hay bận-bịu,

 Tai ưa nghe những điệu âm-thinh."

 (Q4.GMTK-092-V1-102)

 

ÂM-THINH SẮC-TƯỚNG

 "Điên dẹp gác âm-thinh sắc-tướng,

 Tầm vô-vi kiếm cảnh Niết-Bàn."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-077)

 

 "Đồng dẹp bớt âm-thinh sắc-tướng,

 Lo chấn-hưng Phật-Pháp mới là."

 (Q5.KT-118-V1-095)

 

ÂM TY

 "Chốn âm ty ngưu đầu mã diện,

 Đang trông ngày tới số bắt hồn."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-045)

 

ÂM-U

 "Mưa gió thâu canh mãi dập-dồn,

 Âm-u tràn ngập cả càn-khôn."

 (08.xhPhamThieu.x-445-V2-002)

 

ẦM

 

ẦM-Ỳ

 "Trời đà sắp đặt ly-kỳ,

 Tới ngày trả quả ầm-ỳ biết bao."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-032)

 

ẨM

 

ẨM HÀ

 "Chớ mong yến thử ẩm hà,

 Mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con?"

 (01.ThienLyCa-200-V0-081)

 

ẤM

 

ẤM ÁP

 "Quản chi thân bị mưa nắng táp,

 Nơi sang giàu ấm áp mặt ai."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-034)

 

ẤM NO

 "Tuy ngày nay chưa được ấm no,

 Sau được dựa nơi non nhược thủy."

 (02.NangThoCamTu-317-V1-027)

 

 "Cáo-từ làng xóm trẻ già,

 Chúc cầu lạc-nghiệp nhà nhà ấm no."

 (02.TuGLgNhonNghia-330-V1-144)

 

 "Ruộng sâu đã cấy chờ bông trái,

 Thì sẽ ấm no thoát ngục-tù."

 (0K.LoVungHong-458-V1-004)

 

ÂN

 

ÂN-ÁI

 "Cuộc tan hiệp, hiệp tan ân-ái,

 Đến xong đời để lại sầu-ưu."

 (Q5.KT-126-V1-337)

 

ÂN CẦN

 "Gái trai lớn nhỏ ân cần,

 Chùi lau vẹn mặt thì gần Thánh-Tiên."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-023)

 

 "Long-Hoa hội ân-cần lo lập,

 Lập cho rồi tam-thập-lục nhơn."

 (01.ThienLyCa-201-V0-087)

 

 "Trong một giáp ân-cần suy tính,

 Muốn làm hiền rán nhịn đừng than."

 (01.ThienLyCa-201-V0-107)

 

 "Trong tam-giáo ân-cần mở Đạo,

 Trường ngoại-bang phục đáo như xưa."

 (01.ThienLyCa-202-V0-119)

 

 "Mấy lời nhắn lại ân-cần,

 Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay."

 (02.DanDoBonDao-278-V1-133)

 

 "Thầy thấy con nay đắm cõi trần,

 Đường tu lơ-lãng chẳng ân-cần."

 (04.choVoThiHoi-400-V1-014)

 

 "Thôi thôi cảnh khổ hầu gần,

 Ta khuyên dân-chúng ân-cần nhìn xem."

 (Q3.SG-085-V1-586)

 

 "Lưỡi ưa ngon là chuyện ân-cần,

 Đồ ngọt béo nó ưa nó mến."

 (Q4.GMTK-092-V1-107)

 

 "Nên ra đời dạy-dỗ ân-cần,

 Khuyên bá-tánh vạn dân liệu lấy."

 (Q4.GMTK-095-V1-219)

 

 "Đạo vô-vi của Phật ân-cần,

 Nối theo chí Thích-Ca ngày trước."

 (Q4.GMTK-097-V1-301)

 

 "Có một điều già trẻ ân-cần,

 Là phải biết nguyên-nhân Phật-Giáo."

 (Q5.KT-118-V1-101)

 

 "Khuyên nữ nam suy-nghiệm ân-cần,

 Ác nơi khẩu nhứt là Lưỡng-Thiệt."

 (Q5.KT-129-V1-449)

 

 "Ngôn-từ đạo-hạnh ý Thầy khuyên,

 Hạnh-đức ân-cần rán tập chuyên,"

 (Q5.KT-140-V1-773)

 

ÂN-ĐỨC

 "Muốn đặng thành Thần với Phật Tiên,

 Rán tu ân-đức chớ tu tiền."

 (01.LuanVTuHanh-209-V1-026)

 

 "Đệ-tử gội-nhuần ân-đức cả,

 Chung thân quyết chí dốc làm lành."

 (01.ThienLyCa-202-V0-145)

 

 "Ta mảng lòng lo gìn sanh-chúng,

 Gội-nhuần ân-đức vịnh phong ca."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-237)

 

ÂN THÁNH-ĐẾ

 "Nên chẳng màng báu-ngọc châu-trân,

 Miễn con thảo nhuần ân Thánh-Đế."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-040)

 

 "Rày gặp mưa nhuần ân Thánh-Đế,

 Cam-lồ rưới tắt lửa trần-ai."

 (02.ThanDoi-347-V1-015)

 

 "Rày gặp mưa nhuần ân Thánh-đế,

 Tưới cho trăm họ bớt mê-lầm."

 (0K.LoVungHong-459-V1-007)

 

ÂN THỪA

 "Kíp mở Long-Hoa xây máy tạo,

 Cho dân Hồng-Lạc thọ ân thừa."

 (04.DungKinhQuyen-379-V1-020)

 

 "Thọ ân thừa mà được cảnh nhàn-an,

 Trăm họ đầu đê trước Thánh-Hoàng."

 (04.DungKinhQuyen-379-V1-021)

 

ÂN-TÌNH

 "Tu là sửa trọn ân-tình,

 Tào-khang chồng vợ bố-kình đừng phai."

 (Q3.SG-073-V1-151)

 

ẨN

 

ẨN DẠNG

 "Ngọc kia ẩn dạng khó tầm,

 Chọn nơi chơn-chánh khỏi lâm khổ hình."

 (02.DanDoBonDao-277-V1-085)

 

 "Vì Điên chưa đến cái thời,

 Nên còn ẩn dạng cho người cười chê."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-160)

 

ẨN-DẬT

 "Nghĩ-suy danh-lợi chẳng màng,

 Bèn lên ẩn-dật lâm-san tu-trì."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-036)

 

ẨN LÁNH

 "Khó tìm cho gặp Chủ-Nhơn-Ông,

 Còn ẩn lánh nơi vòng sanh-chúng."

 (02.SaĐec-301-V1-112)

 

ẨN MÌNH

 "Nhớ qua hồi lúc đời Đường,

 Hiền-thần Nhơn-Quí người đương ẩn mình."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-120)

 

ẨN NAM-THIÊN

 "Độc nhãn sa-đà tàng Bắc địa,

 Liên mi chơn mạng ẩn Nam-thiên."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-006)

 

ẨN-NHẪN

 "Còn ẩn-nhẫn đợi thời đưa đến,

 Nên phải làm kẻ mến người khinh."

 (01.ThienLyCa-207-V1-287)

 

 "Khùng-Điên ẩn-nhẫn tùy thời,

 Có cơn giả dạng dắt đời hạ-nguơn."

 (02.ĐeChonĐatBac-263-V1-201)

 

 "Còn ẩn-nhẫn đợi thời chưa đến,

 Nên phải làm kẻ mến người khinh."

 (03.VongBhoaN-366-V1-073)

 

 "Hoàn-cảnh chẳng gặp hồi lai-thới,

 Ẩn-nhẫn hoài chờ đợi vận hanh-thông."

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V1-014)

 

 "Đó rán trì lòng ẩn-nhẫn qua,

 Thì-giờ hạnh-phúc có đâu xa."

 (05.choDoVVien-402-V1-005)

 

 "Đấng nam-nhi ẩn-nhẫn tùy thời,

 Vậy mới gọi khôn-ngoan hữu-chí."

 (Q4.GMTK-106-V1-637)

 

ẨN NHỤC

 "BỬU-ngọc mai danh ẩn nhục tràng,

 SƠN đài hồ-hải luyện tứ phang."

 (02.ToCauHuyenBi-255-V1-017)

 

ẨN NON

 "PHAN lòng chữ dạ chớ hoài lo,

 NGỌC ẩn non Côn tợ lửa lò."

 (01.ThienLyCa-198-V2-002)

 

 "Buồn thay chư Phật ẩn non đoài,

 Buồn biết bao giờ trở gót hài."

 (04.Buon-374-V1-001)

 

 "Yêu nước bao đành trơ mắt ngó,

 Thương đời chưa vội ẩn non cao."

 (07.YeuNuoc-428-V1-002)

 

ẨN-SĨ

 "Vi lộ thiên-oai bảo giác dân,

 Ngọc nam ẩn-sĩ dị-thường nhân."

 (01.choHChuBO-214-V1-014)

 

 "Chơn-tu thì quá ít-oi,

 Nhiều người ẩn-sĩ quá lòi tánh tham."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-718)

 

ẨN TÍCH

 "BỬU-ngọc tường quan ẩn tích kỳ,

 SƠN-đài lộ vẻ liễu huyền-vi."

 (01.VenManBiMat-210-V1-009)

 

ẨN VI

 "TRẦN tâm rứt sạch cuộc mê-si,

 QUAN-sát Đạo-mầu nẻo ẩn vi."

 (04.choTranQHanh-369-V1-002)

 

ẨN XÁC PHÀM

 "Ẩn xác phàm-phu gìn Thích-Đạo,

 Mặc tình thế-sự chúng khinh-khi."

 (01.ThienLyCa-205-V1-207)

 

 "Trả lời ý-kiến đó một câu,

 Ẩn xác phàm-phu chửa nhiệm-mầu."

 (01.xhThayBaĐao.B3.h-212-V1-002)

 

 "Ta là kẻ vô-hình hữu-ảnh,

 Ẩn xác phàm gìn đạo Thích-Ca."

 (Q2.KDNK-064-V1-390)

 

ẤN

 

ẤN-ĐỘ

 "Bên Ấn-Độ thành Ca-Tỳ-La-Vệ,

 Có đức vua Tịnh-Phạn nhơn-từ."

 (Q5.KT-118-V1-107)

 

ẤT

 

ẤT NIÊN

 "Tà quái hạ-nguơn khai ác chiến,

 Ất niên Bình thự kiến quân-thần."

 (02.xhHuynhHHoa.B4.h-240-V1-008)

 

ÂU

 

ÂU-Á

 "Lầm-than khói lửa với binh-đao,

 Âu-Á lung-tung nhuộm máu đào."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-026)

 

 "Âu-Á chiến-tranh thùy thắng lợi?

 Kim lê uổng-tử sắc hà môn?"

 (02.xhHuynhHHoa.B4.x-240-V2-003)

 

ÂU AI

 "Cổ nhơn tích để phân bày,

 Đường chơn nẻo chánh âu ai rán tầm."

 (01.ThienLyCa-199-V0-034)

 

ÂU CA

 "Đế-Vương xuất thế là ngày,

 Dậu, Thân bình-trị trong ngoài âu ca."

 (01.ThienLyCa-202-V0-130)

 

ÂU-CHÂU

 "Điên mà ca hát việc đời,

 Với việc hiện thời khổ-não Âu-Châu."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-546)

 

ÂU-SẦU

 "Phần ta thương chúng luống âu-sầu,

 Dân-sự nào tường nẻo cao-sâu."

 (01.ThiXuan-222-V1-033)

 

 "Âu-sầu nức giọng riêng than,

 Trách dân chẳng sợ hùm lang cứ gần."

 (02.DenLgNhonNghia-307-V1-086)

 

 "Làm âu-sầu một góc trời Đông,

 Bị miệng sói thổi lông tìm vít."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-055)

 

 "Nhìn non-sông đượm vẻ âu-sầu,

 Lòng yêu nước bắt đầu tim sóng dậy."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-015)

 

 "Âu-sầu bá-tánh gieo tình ác,

 Bị lũ con buôn quá tráo hàng."

 (0K.SauBaTanh-458-V1-003)

 

ẤU

 

ẤU GIẢ

 "Lão giả hậu qui nhơn ấu giả,

 Ly-kỳ thiên-định dĩ thiên-la."

 (01.LoChutCoHuyen-186-V1-035)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11307)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 16805)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25303)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25362)
100,000