2- TÌM HIỂU VỀ SỰ “NIỆM PHẬT”

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22631)
2- TÌM HIỂU VỀ SỰ “NIỆM PHẬT”

 

Giá trị của việc niệm Phật, được giới thiệu qua bài “Pháp Môn Tịnh Độ & Giá Trị của Sự Niệm Phật”, trong CD & sách “Học Phật Tu Nhân, Tu Tại Gia-Làm Tròn Nhân Đạo, Tìm Đến Sự Giải Thoát”, là phương thức hành trì, được tin là giản dị, dể học, dễ hành. Tuy nhiên, để có hiệu quả, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên: “Ta cũng nên bố-thí, nhẫn-nhục, trì-giới, để độ tham, sân, si… Cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện, dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp… Chúng-sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật.” 

 

Và trong đoạn “Niệm Phật” của “Sấm Giảng Người Đời”, Đức Sư Vải Bán Khoai cũng khuyên, khi niệm Phật, chúng ta nên: “muôn việc đều thôi, không trách than hay kể công. Tránh siêu niệm, sân si, oán giận cừu hờn. Bỏ tánh nghinh ngang, câu mâu, tánh gian tà. Không hại người, chịu hẩm hút cháo rau, sửa tánh tình, ăn ngay ở thẳng, tu nhơn tích đức. Chẳng màng sang giàu, hương sắc.” 

 

Ngài dạy chúng ta: “phải giữ Tứ Ân, giữ đạo vợ chồng, ơn Thầy nghĩa bạn, và đền đáp ơn cha nghĩa mẹ, ơn nhà nợ nước. Nhớ chữ Bồ Đề, tập tánh từ bi, thương người tàn tật, cứu người mắc nạn, thương hết thế trần.” 

 

Nếu thật tâm hành trì theo phương thức niệm Phật thì chúng ta sẽ được: “thanh nhàn, vui thú thảnh thơi, buồn sầu giải hết, Phật độ bảo toàn, ấm no, khỏi nơi đói lạnh, tật bịnh tiêu tan, thoát điều bi ai, khỏi hết tai nàn, tránh nơi tai họa, tai ương khỏi lầm.

 

 Và khi nhận rõ được Phật tánh hay Như Lai tánh của chính mình, khi ấy chúng ta: dẹp được tam bành lục tặc, bình an yêu quái ẩn hình trong thân.

 

 Đức Sư Vải Bán Khoai cũng cho biết, khi niệm Phật, chúng ta: “được Phật độ ân cần, cứu vớt thoát cơn nguy hiểm, tai họa, khỏi nơi lao khổ, được yên ổn, chớ hề hại thân.

 

Quan trọng, Ngài khuyên: “khuya sớm phải ân cần, chí tình, giữ dạ cho bền. Đừng nghi ngờ, phải tưởng Thần linh, bảo hộ bên mình mộ khan.

 

Và nếu chí công cầu nguyện thì: “Phật hiện cho, dắt đi coi non coi núi coi thời Bồng Lai, có Sen nở đợi chờ, hân hoan Cực Lạc và Cửu Huyền Thất Tổ đặng về Tây Phương.

 

Với những điều được Đức Huỳnh Giáo Chủ cùng Đức Sư Vải Bán Khoai cho biết, đã cho chúng ta nhận rõ về những việc cần hành, song song cùng sự niệm Phật, và những kết quả đạt được trong việc hành theo phương thức nầy. Một lần nữa, xin giới thiệu thêm một “Con Đường Tắt” để giúp chúng ta sớm tìm đến sự giải thoát. Mong hãy lắng tâm đọc qua, đoạn “Niệm Phật” của Đức Sư Vải Bán Khoai, để có thêm đức tin trong việc tu học.

 

Xin thành tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương cùng ơn trên Thầy Tổ gia hộ cho tất cả chúng ta được nhất tâm phụng hành để đạt được kết quả mỹ mãn, và xin hồi hướng tất cả những gì đạt được về cho chúng sanh, vạn vật, để đồng thọ hưởng những ân đức và đồng được vãng sanh về nơi an lạc.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Niệm Phật

Trích trong “Sấm Giảng Người Đời”

Của Đức Sư Vải Bán Khoai

 

Niệm Phật có bốn Thần linh,

Thường thường bảo hộ bên mình mộ khan.

Niệm Phật tật bịnh tiêu tan,

Lòng đừng tráo chác mắc vòng gian nan.

 

Niệm Phật Cực Lạc hân hoan,

Ta Bà khổ não giàu sang mấy hồi.

Niệm Phật muôn việc điều thôi,

Chớ ham siêu niệm luân hồi khốn thay.

 

Niệm Phật thì phải ân cần,

Thức khuya dậy sớm tay lần hột châu.

Niệm Phật nhớ chữ Bồ đề,

Ơn thâm phải trả nghĩa sâu phải đền.

 

Niệm Phật thọ mạng tăng long,

Cửu Huyền Thất Tổ đặng về Tây Phương.

Niệm Phật nhớ chữ từ bi,

Gian tham bất bất si si vừa vừa.

 

Niệm Phật nhiều người không ưa,

Những người có tánh thuở xưa tới giờ.

Niệm Phật sen nở đợi chờ,

Cây nào bông nấy bốn mùa tốt tươi.

 

Niệm Phật vui thú thảnh thơi,

Buồn sầu giải hết, mặc người cười chê.

Niệm Phật nhớ chữ bằng đầu,

Cửu Huyền Thất Tổ đặng về Tây Phương.

 

Niệm Phật Phật độ bảo toàn,

Lần tay có Phật sao không chịu dò?

Niệm Phật chớ khá oán người,

Dầu ai hung ác ta thì thiện tâm.

 

Niệm Phật nhiều kẻ vô nhân,

Họa tai thì niệm, hết dần lại quên.

Niệm Phật không tốn đồng tiền,

Niệm Phật thoát khỏi những điều bi ai.

 

Niệm Phật có Phật Như Lai,

Bình an yêu quái ẩn hình trong thân.

Niệm Phật thì phải bỏ tà,

Khỏi nơi tai họa sao dân không dò.

 

Niệm Phật Phật độ ân cần,

Lâm cơn nguy hiểm có người cứu an.

Niệm Phật đừng có trách than,

Cũng đừng oán giận cừu hờn với ai.

 

Niệm Phật có Phật vãng lai,

Lâm cơn nạn tám Phật sai cứu mình.

Niệm Phật phải sửa tánh tình,

Ăn ngay ở thẳng chớ tình phang ngang.

 

Niệm Phật bỏ tính nghinh ngang,

Tu nhơn tích đức Phật sai rước về.

Niệm Phật Phật độ nhiều bề,

Gặp cơn tai họa chớ hề hại thân.

 

Niệm Phật đừng có kể công,

Dầu lâm tai nạn cũng không lụy mình.

Niệm Phật thì phải chí tình,

Ơn cha nghĩa mẹ giữ gìn cân phân.

 

Niệm Phật phải giữ Tứ Ân,

Ơn nhà nợ nước xử phân trọn nghì.

Niệm Phật tập tánh từ bi,

Đạo vợ nghĩa chồng chớ có nại nhau.

 

Niệm Phật hẩm hút cháo rau,

Thương người tàn tật sang giàu đừng ham.

Niệm Phật đừng muốn tiền ngàn,

Xa cừ mã não ai màng làm chi.

 

Niệm Phật tàn tật đừng khi,

Nữa sau mắc đọa hơn thì người ta.

Niệm Phật bỏ tánh gian tà,

Cũng đừng ham sắc ham hoa làm gì?

 

Niệm Phật đừng có sân si,

Thấy người mắc nạn khả đi cứu người.

Niệm Phật đừng có oán cừu,

Đừng đem lòng ác hại người chẳng nên.

 

Niệm Phật giữ dạ cho bền,

Ơn Thầy nghĩa bạn chớ nên sai lầm.

Niệm Phật Phật hiện vào tâm,

Tam bành lục tặc giục mình đặng đâu.

 

Niệm Phật bỏ tánh câu mâu,

Thì sau mới đặng một câu thanh nhàn.

Niệm Phật khỏi hết tai nàn,

Nói cho già trẻ đặng tàng căn nguyên.

 

Niệm Phật Phật độ hiển nhiên,

Gặp cơn bạo loạn đặng yên thân mình.

Niệm Phật phải tưởng Thần linh,

Cũng đừng khinh dễ mà mình lụy thân.

 

Niệm Phật thương hết thế trần,

Giàu nghèo thì cũng nhân nhân là người.

Niệm Phật khổ hải bằng mười,

Chí công gắng đặng thì mình mới nên.

 

Niệm Phật giữ dạ cho bền,

Ơn đền nghĩa trả dưới trên thuận hòa.

Niệm Phật Phật chẳng ở xa,

Chí công cầu nguyện Phật mà hiện cho.

 

Niệm Phật thì đặng ấm no,

Khỏi nơi đói lạnh mà lo nỗi gì ?

Niệm Phật có Phật dắt đi,

Coi non coi núi coi thời Bồng Lai.

 

Niệm Phật Phật cứu hoài hoài,

Khỏi nơi lao khổ nào ai thấy rày.

Niệm Phật tai họa cũng bay,

Nói cho già trẻ giữ nay mà nhờ.

 

Già trẻ đừng có nghi ngờ,

Việc đời ngó thấy bây giờ tới đây.

Mấy bài khuyên hết Đông Tây,

Nói cho nam nữ đặng hay cứu mình.

 

Nếu ai mà chẳng có tin,

Rồi sau mang họa chớ tình trách than.

Huệ Lưu diễn nghĩa mấy hàng,

Cầu cho già trẻ luận bàn tu thân.

 

Cuộc đời xem thấy hầu gần,

Có buồn thời đọc tai ương khỏi lầm.

Đọc rồi phải niệm ba câu,

Có biên câu niệm khẩn cầu dưới đây.

 

Nam Mô Năng, Cứu Khổ Cứu Nạn, Cho Vạn Dân Bá Tánh, Bồ Tát Ma Ha Tát. 

(Niệm ba lần)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11459)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17006)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25447)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25510)
100,000