Tìm hiểu về chữ "Tâm"

11 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 17058)
Tìm hiểu về chữ "Tâm"

bong_hoa_002

Trong việc tu học, với biết bao kinh sách, nghiên cứu, sưu tập… cùng muôn vạn pháp mà chư Phật đã giáo hóa, nhằm giúp tìm về với Tâm, là bản thể thanh tịnh và là sự giải thoát. Nếu nhận rõ vạn pháp chỉ là những phương tiện để đưa hành giả tìm về với Chơn tánh, Giác tánh, Bồ đề tánh, Phật tánh, Bản lai diện mục, Bản lai thanh tịnh, Chủ nhơn ông…, tất cả chỉ là chữ Tâm. Và chữ Tâm, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, là Quỉ hay Ma, Tiên hay Phật, Thiên Đàng hay Địa Ngục đều tại chữ Tâm:

Địa-ngục cũng tại tâm làm quấy,
Về thiện-đàng tâm ấy tạo ra.
Cái chữ tâm là Quỉ hay Ma,
Tiên hay Phật cũng là tại nó.

 Chữ tâm được chia ra dưới những dạng như: tà tâm, mê tâm, tâm ô-tạp, tâm trần-tục…, là những điều mà chúng ta ít nhiều đã mắc phải trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong khi tu tập, là những điều mà chúng ta nên sửa đổi, dứt bỏ để tránh điều hờn ghét, điều nhơn ngã và để lập chí hiền nhơn, tìm chữ sắc không, huờn lai bổn-tánh, được Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy như sau:

Dứt mê tâm dứt điều hờn ghét,
Rán cần chuyên niệm Phật làm lành.

Gìn giới cấm sửa tâm ô-tạp,
Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà.

Xả thân tìm kiếm ma-ha,
Chẳng nài viễn-vọng dẹp tà nơi tâm.

Định thần dẹp hết tà tâm,
Huờn lai bổn-tánh Thần khâm quỉ nhường.

Rán tỉnh tâm dẹp được lòng tà,
Thì được thấy Phật, Tiên, Thần, Thánh.

Mài gươm trí cho tinh cho khiết,
Dứt tâm trần kiếm chữ sắc không.

Trước đài sen bát ngát hương đăng,
Tâm-trần rửa sạch mới siêu-thăng.

Tâm trần-tục còn phân nhơn ngã,
Thì làm sao thoát khỏi luân-hồi.

Ta cho đó ít câu hữu lý,
Diệt tâm trần lập chí hiền-nhơn.

Khi hiểu rõ về tà tâm, mê tâm, tâm ô-tạp, tâm trần-tục… là những điều chúng ta nên dứt bỏ và cố gắng tu tập để chuyển đổi những tâm ấy trở nên tâm hiền-đức, tâm ngay thẳng, tâm sáng suốt, tâm từ-bi, tâm lành, tâm hảo…, đó là những căn bản trên bước đường tu học. Những đức tánh ấy sẽ giúp chúng ta có được sự sáng suốt, nhận rõ đúng sai, tránh những thiển kiến, tà kiến, tránh nơi tà quỉ và được gần cõi tiên, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:


Rèn tâm cho được thẳng ngay,
Khỏi nơi tà quỉ một mai thấy đời.

Trí hiền tâm đức chùi lau,
Ra công lọc kỹ thì thau ra vàng.

Mê với tỉnh nhận ra là lý,
Lấy tâm-thần làm chủ mới mầu.

Tu rèn tâm trí cho minh,
Tánh kia thành kiếng phỉ tình chùi lau.

Tâm sáng suốt như đài nguyệt-kiến,
Tánh trong như nước bích mùa xuân.

Tâm từ-bi sánh thể ngọc-ngà,
Trong các báu khó bì tánh Thiện.

Tu hành tâm trí rán trì,
Sau nầy sẽ thấy việc gì trên mây

Hữu phần thì cũng hữu duyên,
Sửa tâm hiền-đức cõi Tiên cũng gần.

Đó là những kết quả chúng ta có thể đạt được ở bước khởi đầu của việc tu tập. Nếu đi xa hơn thì việc nhận rõ được Chủ Nhơn Ông hay tâm của chính mình và huân tập sao cho tâm luôn được yên tịnh, lắng động, thanh tịnh là mục đích kế tiếp. Khi ấy chúng ta sẽ được tỏ-ngộ, phát huệ, hiểu rõ chơn-lý, nhận rõ Phật tánh và hiểu được Phật chính là tâm của chúng ta, như Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy:

Định tâm-thần như mặt nước hồ,
Suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối.

Nếu ai mà biết chữ tu trì,
Tâm bình tịnh được thì phát huệ.

Tu với tỉnh biết làm chẳng khó,
Nếu lặng Tâm tỏ-ngộ Đạo mầu.

Lúc nầy thế-giới bi-ai,
Chẳng nói vắn dài Phật nọ tức tâm.

Phật tại tâm chớ có đâu xa,
Mà tìm kiếm ở trên Non-Núi.

Đường đạo-lý chớ nên chán-nản,
Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm.
Phật Tây-Phương thiệt quá xa-xăm,
Phải tìm kiếm ở trong não trí.

Với thời gian một đời người, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết hay hành theo tất cả các Pháp trong Kinh Luật. Và do nhân duyên với Phật pháp có khác nên mỗi cá nhân có thể hành những phương thức khác nhau để tìm về chơn tánh của chính mình. Tuy nhiên, có một phương tiện chung, được đa số tin là phương pháp giản dị, dễ hành và mau đi đến kết quả, đó là sự niệm Phật. Điều nầy đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy rõ: “Lục tự trì tâm là phương-phép”, là phương tiện mà các giới trong sáu nẻo luân hồi đều có thể áp dụng, là cứu-cánh giúp chúng ta chóng sửa đổi thân tâm để được gần tòa-chương và được có mặt ở hội Long-Hoa.

Trau tâm luyện tánh cho minh,
Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn.

Trì tâm thì quá ít-oi,
Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào.

Mong cầu gặp Phật hội Long-Hoa,
Con rán trì tâm niệm Phật-Đà.

Ở đâu cũng Phật cũng Trời,
Tâm thành chí nguyện xem đời khó chi.

Tây-Phương tuy ở cõi xa,
Thành tâm thì có Phật mà đáo lai.

Cả vũ-trụ khắp cùng vạn-vật,
Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc-sanh.
Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng-hành,
Được cứu-cánh về nơi an-dưỡng.

 Khi đã tỉnh ngộ, tìm được chơn tánh, nhận rõ được thể tánh, nhận rõ Phật Trời và biết rõ kết quả sẽ đạt được, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, khi ấy chúng ta tìm được sự giải thoát cho bản thân. Nếu cố gắng tu hành đắc đạo thì chúng ta có thể cứu vớt cha mẹ cùng chúng sanh nhân loại, đó là những điều mà tất cả hành giả mong đạt được trong việc tu tập.

Để tâm yên-lặng như tờ,
Nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thể nao.

Rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt,
Đèn đạo tâm sáng rực soi đường.

Mục-Liên cứu mẹ bằng nay,
Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ-bi.
Để tâm yên tĩnh tầm chơn-lý,
Phổ cứu nhơn-sanh khắp đại-đồng.
 Tóm lại: “Phật môn vạn pháp không ngoài cái Tâm.”, như Đức Phật Trùm (1868 - 1875) chỉ dạy. Nếu dứt bỏ những tà tâm, mê tâm, tâm ô-tạp, tâm trần-tục, và cố gắng hành trì tu tập để đạt được tâm hiền-đức, tâm ngay thẳng, tâm sáng suốt, tâm từ-bi, tâm lành, tâm hảo để nhận rõ chơn lý, nhận rõ Phật Trời và tìm về bản thể thanh tịnh, đó là sự giải thoát. Mong rằng chúng ta hãy cố gắng hành trì để giải thoát bản thân, cứu vớt cha mẹ, tổ tông và cứu vớt chúng sanh nhân loại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyễn Hoàng Vũ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 202311:11 SA(Xem: 4286)
Trong bài thuyết-pháp “Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ” của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, chúng ta thấy rõ rằng: Nếu chỉ nặng về Trí thì trở nên xảo-trá ác-độc, mà cố thiên về Tâm thì thành ra si-mê tăm-tối.
12 Tháng Sáu 202211:22 CH(Xem: 4994)
Phật Giáo Hòa Hảo, một nền Đạo dân tộc qui nguyên Phật pháp, không chuộng hình tướng, cốt yếu hướng về tâm, chủ trương nhập thế tích cực phù hợp với phong hóa nhân sinh do Đức Huỳnh Giáo Chủ, một vị Bồ Tát hóa thân truyền dạy từ năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, miền Tây Nam nước Việt.
12 Tháng Tư 201910:37 SA(Xem: 14789)
Đức Thầy cho biết trong thời gian Ngài vắng mặt, tín đồ phải chịu nhiều gian lao thử thách cam go, cũng là lúc lọc lừa coi "Ai thiệt tánh ai người giả đạo", "Ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà".
28 Tháng Ba 201912:51 SA(Xem: 8085)
Mai Thanh Tuấn: Đi vào đường hướng tu tập và giáo lý nội tại Tôn giáo, Đức Huỳnh Giáo Chủ chủ trương cho người tín đồ tu học tại gia, vừa tự lực cánh sinh tạo ra cơ sở vật chất vừa quyết chí hành thiện để trau luyện tinh thần.
25 Tháng Mười Hai 201810:23 CH(Xem: 16522)
Châu Lang: Gần một thế kỷ trôi qua, theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi độ Đông tàn tiết trời trở nên se lạnh, hầu hết tín đồ gần xa khắp mọi miền đất nước và đồng đạo hải ngoại đó đây rất hân hoan náo nức,như có sức vô hình thôi thúc tâm hồn ngưỡng vọng dâng cao, hướng về vùng Thánh Địa linh thiêng, hưởng ứng Đại Lễ Kính Mừng Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.
24 Tháng Tám 20182:07 SA(Xem: 14271)
Hằng năm cứ mỗi độ thu về, mọi người đều háo hức đón chào ngày lễ “Vu Lan Bồn”, noi theo sự tích Mục Kiền Liên cứu Mẹ.
23 Tháng Sáu 20185:36 SA(Xem: 14934)
Ngày 18 tháng 5 âl là ngày tràn ngập niềm vui, là ngày hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cùng hòa nhịp con tim, hàng hàng lớp lớp lũ lượt về Thành Đô Đạo Đức. Đó là Thánh Địa Hòa Hảo (sảnh đường Kim Sơn Phật),
30 Tháng Giêng 201810:21 SA(Xem: 17451)
Nguyễn Văn Lía: Xưa Đức Phật từng bảo : “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh”. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hiểu như thế nên có người hỏi: Như vậy tại sao chúng sanh chẳng thành Phật ?
15 Tháng Tám 20179:48 CH(Xem: 21621)
Hằng năm cứ đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch thì người Phật tử khắp nơi lại hân hoan tổ chức đại lễ Vu Lan, hay còn gọi là mùa “Báo ơn Cha Mẹ”.
27 Tháng Sáu 20179:49 CH(Xem: 21097)
Nguyễn Văn Lía: Nói đến nhân quả, người tín đồ đạo Phật hiểu ngay đến luật trả vay, vay trả của thế trần. Vì vậy những ngôn ngữ được bàn bạc qua tâm tư trí não của họ, như: “ở hiền gặp lành”, “gieo gió gặt bão”, “ghét cái nào trời trao cái nấy”
100,000