Từ trang 1 đến trang 10

08 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8141)
Từ trang 1 đến trang 10

A

 

A-DI-ĐÀ

 "Nam-Mô A-Di-Đà Phật."

 (SGNĐ Cuốn 01-187)

 

 "Nam-Mô vô-ngại đại-bi-tâm đà-la-ni A-Di-Đà Phật"

 (SGNĐ Cuốn 05-147)

 

 "Nam-Mô A-Di-Đà Phật"

 (SGNĐ Kệ 01-019)

 

A TỲ

 "Bội phu gái chẳng kể chồng,

 A Tỳ Hắc Ám còn trông nỗi gì."

 (SGNĐ Cuốn 11-226)

 

ÁC

 

ÁC ĐỨC

 "Còn kẻ ác đức bất nhân,

 Có tướng chư Thần phanh nát thịt xương."

 (SGNĐ Cuốn 02-085)

 

 "Mấy người ác đức bất nhơn,

 Không coi theo thú trao thân tu hành."

 (SGNĐ Cuốn 03-049)

 

 "Tu hành như ngọc lưu ly,

 Sang giàu ác đức như chì gắn câu."

 (SGNĐ Cuốn 04-284)

 

 "Chết mà thân thể chẳng hòa,

 Tại mình ác đức chết mà treo thây."

 (SGNĐ Cuốn 08-196)

 

 "Tín-nữ ác đức bất nhân,

 Ỷ mình lanh lợi bán buôn lãnh phần."

 (SGNĐ Cuốn 10-107)

 

 "Thứ nhứt lấy vợ người ta,

 Thứ nhì ác đức sanh ra thú cầm."

 (SGNĐ Cuốn 11-078)

 

ÁC LAI ĐẾN HOÀI

 "Mắng nhiếc Trời Phật điếc tai,

 Hể là làm ác, ác lai đến hoài."

 (SGNĐ Cuốn 01-088)

 

ÁC NHƠN

 "Ác nhơn như thể dép giày,

 Nói cho nam nữ xét rày mà coi."

 (SGNĐ Cuốn 04-289)

 

 "Ác nhơn tánh mạng bất tồn,

 Tu hành khác thể như bồn hoa Tiên."

 (SGNĐ Cuốn 05-041)

 

 "Tu thì như ngọc báu lành,

 Ác nhơn thời lại thác còn tuổi xanh."

 (SGNĐ Cuốn 05-084)

 

 "Ác nhơn khác thể chỉ mành,

 Cầu Trời khẩn Phật có lành chi đâu."

 (SGNĐ Cuốn 06-069)

 

 "Ác nhơn mắc họa mắc tai,

 Nói cho hung ác luận bàn cười chê."

 (SGNĐ Cuốn 07-037)

 

 "Ác nhơn như túng nước cờ,

 Phải suy phải xét tri cơ bớ trần."

 (SGNĐ Cuốn 08-227)

 

 "Ác nhơn quỉ sứ dựa kề,

 Giam vào Thập Điện khảo tra nhiều bề."

 (SGNĐ Cuốn 08-255)

 

 "Ác nhơn như ốc mượn hồn,

 Đừng thấy tu niệm ỷ khôn mà cười."

 (SGNĐ Cuốn 09-101)

 

 "Ác nhơn tai họa tại gia,

 Làm lành nhờ đức Phật mà dựa theo."

 (SGNĐ Cuốn 10-075)

 

 "Tu hành thì đặng thiện tâm,

 Ác nhơn lại mắc cõi Âm luân hồi."

 (SGNĐ Cuốn 11-074)

 

 "Ác nhơn xử án huyết bồn,

 Chẳng ngay chẳng thảo đâm xây nấu dầu."

 (SGNĐ Cuốn 11-221)

 

ÁC THÚ

 "Những kẻ hung ác chẳng bền,

 Hổ lang ác thú bắt rày chẳng tha."

 (SGNĐ Cuốn 01-150)

 

 "Làm lành thì mình đặng tồn,

 Làm dữ ác thú xác hồn nuốt tiêu."

 (SGNĐ Cuốn 01-160)

 

 "Tu niệm thì Phật thấy mừng,

 Làm dữ ác thú lẫy lừng phân thây."

 (SGNĐ Cuốn 02-114)

 

 "Hổ lang ác thú muôn bầy,

 Ác thú vốn của Phật Thầy sai đi."

 (SGNĐ Cuốn 02-115)

 

 "Hổ lang ác thú muôn bầy,

 Ác thú vốn của Phật Thầy sai đi."

 (SGNĐ Cuốn 02-116)

 

 "Ác thú chật khắp lao xao,

 Muôn binh vây phủ không đường vô phương."

 (SGNĐ Cuốn 03-017)

 

 "Ác thú lục phá tan tành,

 Tan hoang quỉ quái chẳng còn lành đâu."

 (SGNĐ Cuốn 03-021)

 

 "Bính-Dần Đinh-Mão ủ ê,

 Thần binh ác thú đề huề bốn phương."

 (SGNĐ Cuốn 03-080)

 

 "Đào-Lư tài phép đủ điều,

 Hóa ra ác thú thiệt nhiều rất hung."

 (SGNĐ Cuốn 04-234)

 

 "Ất-Sửu ác thú lộ trương,

 Ẩn mình rừng rậm chưa ra chán chường."

 (SGNĐ Cuốn 05-017)

 

 "Chừng nào ác thú quỉ-Vương,

 Hóa lửa nó đốt mới chường ra đi."

 (SGNĐ Cuốn 05-019)

 

 "Ác thú lớp giựt lớp giành,

 Lớp lôi lớp kéo tan bành loài gian."

 (SGNĐ Cuốn 05-085)

 

 "Hổ lang ác thú thời đông,

 Tránh đâu cho khỏi khó mong thoát nàn."

 (SGNĐ Cuốn 05-097)

 

ÁCH

 

ÁCH NƯỚC

 "Cơ Trời ách nước có rồi,

 Tôi khùng mà nói chuyện đời có không?"

 (SGNĐ Cuốn 01-167)

 

AI

 

AI AI

 "Làm thiện thì thiện huờn lai,

 Nói cho bá-tánh ai ai giữ mình."

 (SGNĐ Cuốn 01-090)

 

 "Bổn đạo bá-tánh ai ai,

 Nghe lời Khùng dạy ngày nay coi đời."

 (SGNĐ Cuốn 02-147)

 

 "Khuyên hết lớn nhỏ ai ai,

 Giữ theo lời dạy mai đây coi đời."

 (SGNĐ Cuốn 06-083)

 

 "Ai ai cũng ở trong Trời,

 Phần ai nấy hưởng ngạo đời làm chi."

 (SGNĐ Cuốn 07-111)

 

 "Tôi là ông Sãi Bán Khoai,

 Bán gạo ông Chưởng ai ai cũng lầm."

 (SGNĐ Cuốn 09-048)

 

 "Ai ai cũng số ở Trời,

 Tiền căn báo hậu vậy thì bớ dân."

 (SGNĐ Cuốn 11-093)

 

AI BI

 "Nói cho già trẻ xét suy,

 Người tu nào có ai bi bao giờ."

 (SGNĐ Cuốn 08-226)

 

 "Mèo kêu riết tới ai bi,

 Tới gà về ổ dân thì bình an."

 (SGNĐ Cuốn 10-169)

 

 "Mèo kêu nghe tiếng ai bi,

 Quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền."

 (SGNĐ Cuốn 11-107)

 

AI DỮ

 "Chừng ấy mới thấy quỉ ma,

 Ai lành ai dữ ai là Phật Tiên."

 (SGNĐ Cuốn 05-140)

 

AI DƯỠNG

 "Ai sanh ai dưỡng chẳng màng?

 Chưởi cha mắng mẹ là loài súc sanh."

 (SGNĐ Cuốn 01-117)

 

AI LÀNH

 "Chừng ấy mới thấy quỉ ma,

 Ai lành ai dữ ai là Phật Tiên."

 (SGNĐ Cuốn 05-140)

 

AI MUỐN THÌ COI

 "Tôi nay là Phật hành hài,

 Tôi chẳng có nài ai muốn thì coi."

 (SGNĐ Cuốn 02-210)

 

AI SANH

 "Ai sanh ai dưỡng chẳng màng?

 Chưởi cha mắng mẹ là loài súc sanh."

 (SGNĐ Cuốn 01-117)

 

ÁI

 

ÁI QUỐC

 "Không coi mấy vị Thánh Thần,

 Trung quân ái quốc nhơn-dân miễu thờ."

 (SGNĐ Cuốn 04-178)

 

AM

 

AM VÂN

 "Phật xin cho kẻ chúng sanh,

 Cứ giữ việc lành hơn lập am vân."

 (SGNĐ Cuốn 04-116)

 

 "Am vân thì lại ít vào,

 Cho nên mắc phải lao đao nhiều bề."

 (SGNĐ Cuốn 07-009)

 

AN

 

AN BÀI

 "Trước sau nói chẳng an bài,

 Sợ dân náo động giấu hoài không cho."

 (SGNĐ Cuốn 05-053)

 

 "Đến đâu thiên-hạ an bài,

 Hết tai hết họa hết loài tà tinh."

 (SGNĐ Cuốn 06-059)

 

AN GIANG

 "Rồi tôi qua đến bên tàu,

 Bây giờ trở lại An Giang Nam Thành."

 (SGNĐ Cuốn 09-058)

 

AN HÒA

 "Vạn dân gia đạo an hòa,

 Hoặc là tử táng cũng là Thổ Quan."

 (SGNĐ Cuốn 08-051)

 

 "Có tu Phật độ an hòa,

 Lung lăng ma quỉ khảo tra liền liền."

 (SGNĐ Cuốn 10-149)

 

AN KHƯƠNG

 "Cầu cho cha mẹ an khương,

 Cầu cho Thánh-Chúa Đế Vương trị đời."

 (SGNĐ Cuốn 09-197)

 

 "Cầu cho bá-tánh bốn phương,

 Vô tai tịnh sự an khương thái bình."

 (SGNĐ Cuốn 11-252)

 

AN-NAM

 "Lâm bịnh thiệt rất chẳng hiền,

 An-Nam lấy khách ỷ tiền vong thân."

 (SGNĐ Cuốn 10-132)

 

AN NHÀN

 "Trao cho bá-tánh vạn dân,

 Rán công tu niệm Tây-Phương an nhàn."

 (SGNĐ Cuốn 02-166)

 

 "Nam trào Chúa Thánh quân trung,

 Muôn năm bình trị muôn dân an nhàn."

 (SGNĐ Cuốn 05-118)

 

AN THÂN

 "Chừng nào già trẻ đặng an,

 Rủ nhau niệm Phật mới an thân già,"

 (SGNĐ Cuốn 01-184)

 

 "Hỏi mình là đạo làm con,

 Tu cầu cha mẹ Phật đường an thân."

 (SGNĐ Cuốn 01-034)

 

 "Thời Khùng mới đặng an thân,

 Xin trong bá-tánh vạn dân chí tình."

 (SGNĐ Cuốn 02-157)

 

 "Tích thiện như đặng vàng cân,

 Nhược bằng tích ác chẳng an thân mình."

 (SGNĐ Cuốn 09-062)

 

 "Tôi đâu mà có an thân,

 Bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần."

 (SGNĐ Cuốn 09-091)

 

ÁN

 

ÁN TIỀN

 "Cứ theo mắng Phật chưởi Trời,

 Cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu.""

 (SGNĐ Cuốn 04-064)

 

 "Kêu Ôn rủa Dịch liền liền,

 Cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu."

 (SGNĐ Cuốn 04-086)

 

ANH

 

ANH EM

 "Khiến cho thiên hạ bất bình,

 Anh em lộn lạo sanh linh nào hòa."

 (SGNĐ Cuốn 10-154)

 

ANH HÀO

 "Minh-Vương xuất đế ngôi cao,

 Lập đời thượng cổ anh hào hiền lương."

 (SGNĐ Cuốn 02-078)

 

ANH-HÙNG

 "Ất-Sửu nầy xuất tướng trung,

 Bính-Dần nhiều bực anh-hùng ai đương."

 (SGNĐ Cuốn 05-014)

 

ANH LINH

 "Cầu cho Phật Tổ chứng minh,

 Quan-Âm Bồ tát anh linh vấn vào."

 (SGNĐ Kệ 01-014)

 

 "Thiên Thủ Hộ Pháp anh-linh,

 Chứng cho đệ tử cầu xin giữa trời."

 (SGNĐ Kệ 01-017)

 

AO

 

AO SÂU

 "Rủi tay đứt xuống ao sâu,

 Lụng vào đáy biển biết đâu mà tìm."

 (SGNĐ Cuốn 04-285)

 

AO SEN

 "Coi qua cõi Phật cao dày,

 Ao sen chín phẩm độ nay phàm trần."

 (SGNĐ Kệ 01-006)

 


 

 


 

 

 

 


ĂN

 

ĂN CHAY

 "Cũng đừng ăn lạt ăn chay,

 Cho chi dùng nấy dỡ hay chớ nài."

 (SGNĐ Cuốn 03-317)

 

ĂN CƯỚP

 "Ăn trộm ăn cướp sống dai,

 Chưởi mắng nó hoài mà thấy chết đâu."

 (SGNĐ Cuốn 03-151)

 

 "Tu niệm nhiều kẻ thả trôi,

 Ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm."

 (SGNĐ Cuốn 03-176)

 

ĂN HIẾP

 "Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi,

 Cho nên mắc phải chịu rày tai ương."

 (SGNĐ Cuốn 04-127)

 

ĂN LẠT

 "Cũng đừng ăn lạt ăn chay,

 Cho chi dùng nấy dỡ hay chớ nài."

 (SGNĐ Cuốn 03-317)

 

ĂN LÚA

 "Khỉ bầy chạy lạc lăng xăng,

 Gà đương ăn lúa túc con om sòm."

 (SGNĐ Cuốn 09-212)

 

ĂN MÀY

 "Nữa sau như thể ăn mày,

 Đi thì mang cuốc mang cày một bên."

 (SGNĐ Cuốn 03-193)

 

 "Phật còn giả kẻ ăn mày,

 Ai mà biết đặng lẽ nầy thiệt hơn."

 (SGNĐ Cuốn 04-123)

 

ĂN NẰM

 "Huệ Lưu chẳng kể ăn nằm,

 Cầu cho cõi thế khuyên răn bền lòng."

 (SGNĐ Cuốn 08-275)

 

 "Phố xá đâu cũng điều lầm,

 Bạn hàng nhiều đứa ăn nằm chẳng yên."

 (SGNĐ Cuốn 10-130)

 

ĂN NĂN

 "Tội kia thấu đến Thiên-Đình,

 Sao không tu niệm ăn năn giữ mình?"

 (SGNĐ Cuốn 02-180)

 

 "Như không tu niệm ăn năn,

 Ắt là phải mắc cầm trong cõi trần."

 (SGNĐ Cuốn 03-027)

 

 "Ai mà tu niệm ăn năn,

 Thấy kinh rán chép cũng bằng tu non."

 (SGNĐ Cuốn 04-263)

 

 "Khuyên trong già trẻ mau mau,

 Thành tâm tỉnh lại ăn năn kẻo lầm."

 (SGNĐ Cuốn 08-270)

 

ĂN NGAY

 "Niệm Phật phải sửa tánh tình,

 Ăn ngay ở thẳng chớ tình phang-ngang."

 (SGNĐ Kệ 02-046)

 

ĂN NÓI

 "Cho nó ăn nói nghinh-ngang,

 Chẳng kiêng chẳng nể ngửa-ngang chê cười."

 (SGNĐ Cuốn 09-123)

 

ĂN Ở

 "Cứ theo ăn ở bạc tình,

 Tổ-tông chẳng tưởng cha mình lại vong."

 (SGNĐ Cuốn 03-095)

 

 "Mấy người ăn ở nghinh-ngang,

 Tới đời thây bỏ lềnh khênh như rều."

 (SGNĐ Cuốn 09-065)

 

 "Mấy đứa ăn ở bất nhân,

 Thời là lại có lưỡng Thần chép biên."

 (SGNĐ Cuốn 09-261)

 

 "Nếu ai ăn ở nghinh-ngang,

 Kêu chi có nấy đừng than đừng phiền."

 (SGNĐ Cuốn 10-071)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11483)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17040)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25474)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25526)
100,000