III – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CHƯ PHẬT, SỰ LỄ PHẬT & NIỆM PHẬT

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 10657)
III – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CHƯ PHẬT, SỰ LỄ PHẬT & NIỆM PHẬT

 

Nẽo chánh tà biện luận nhiều bề,
Cho bá-tánh tìm nơi cội-gốc.

 

Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là,
Nay gặp gốc phải mau tìm gốc.

 

  1. ĐỂ HIỂU VỀ CHƯ PHẬT

Phật Là Gì?

Phật giả là Giác giả,

Giác giả là Tỉnh giả.

Bốn Đại-Đức của Phật: Từ, Bi, Hỉ, Xả

Đức Phật Đối Với Chúng-Sanh: yêu hết chúng sanh, thương xót, dạy-dỗ…

 

  1. ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO CỦA PHẬT

- Không trưởng-dưỡng xác thịt

- Không hành xác hay ép xác

- Chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình-độ và lòng nhơn của mình. Điều cần yếu là phải: làm hết các việc từ-thiện, tránh tất cả điều độc-ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch.

 

  1. Ý NGHĨA CỦA SỰ LỄ PHẬT

- Quy Y Theo Phật

- Nguyện Làm Theo Lời Phật Dạy

- Tôn Kính Công Đức Của Chư Phật

 

  1. Ý NGHĨA CỦA SỰ NIỆM PHẬT

- Cảm Nhớ Đức Ân Của Chư Phật

- Để Giao Cảm Cùng Chư Phật

- Để Tìm về Bản Thể Thanh Tịnh

 

IV – VIỆC NÊN LÀM TRONG TU HỌC

 

Giảng nầy ra cuối mùa thu,
Dạy ăn dạy ở chữ Tu vuông tròn.

 

Rút trong các luật các kinh,
Tùy lòng không ép làm in giảng nầy.

 

- Trọng Mẹ Cha: Công Sanh-Thành, Dưỡng-Dục

- Nhận rõ Điều Tội Phước, Từ Lòng Hối Ngộ

- Làm Lành, Lánh Dữ, Làm Hiền, Làm Việc Phải

- Không Tranh, Không Kình, Không Gièm Pha

- Chuyên Cần, Sốt Sắng, Miệt Mài, Cần Kiệm

- Hiền Từ, Nhân Hậu, Thiệt Thà, Ngay Thẳng.

- Thuận Hòa, Chơn Chất, Thành Lòng, Nhẫn Nhục

- Gìn Giới Cấm, Trừ Nghiệp Chướng

- Tầm Tiên Lánh Tục, Tu Tỉnh, Hành Trì

 

- Thân Mình Tự Trị, Tu Hành, Phải Vẹn Nghĩa Ân

- Suy Nghiệm, Tỉnh Trí, Tỉnh Tâm, Cải Sửa

- Bình Tâm, Ẫn Nhẫn Tùy Thời

- Công Bình, Chánh Trực, Quân Tử, Nhẫn Hòa,

- Đức-Hạnh, Hiền Từ, Hiền-Đức, Chịu Lao Lý

- Trung-Quân Ái-Quốc, Trung Thần, Trung Hiếu

 

- Tu với Tỉnh: Lặng Tâm Tỏ-Ngộ Đạo Mầu

- Bỏ Dị Đoan Mới Thấy Đạo Mầu

- Tìm Hiểu Huyền Bí trong Phật Pháp

- Tìm Lời Chơn Chánh, Nhận Rỏ Điều Bất Chánh

- Rán Sưu Tầm, Kiếm Tìm Đạo Lý Huyền Sâu

- Dùng Trí Đạo, Gươm Trí Huệ, để Tâm Yên Tịnh,

 Sáng Suốt, nhận rõ Mê với Tỉnh

 

- Kính Nễ Phật Trời, Giữ Dạ Sắt Đinh

- Tiên, Phật, Thánh, Thần nay lo dạy dỗ, chỉ bảo về: 

 Đạo Chánh, Đạo Lý, Đạo-đức, Tánh Thiện
- Niệm Phật - Nhớ Chữ Từ Bi

- Làm Theo Phật Thánh - Từ, Bi, Bác, Ái

- Tìm Chữ Sắc Không, Diệt Khổ, Giải Thoát, Đạt

 Niết-Bàn, Về Cực-Lạc

 

Qua những điều trên đã tóm lược những gì mà chúng ta phải trãi qua trong kiếp người, những điều về luân hồi sanh tử, những trọng yếu trong Kinh Luật, cùng những phương thức tu tập… Với những điều ấy đã cho chúng ta một đại cương về Phật pháp, với từng ý, từng lời là những phương thức hành trì, giúp vững vàng trên con đường tu học. Đây là một nhân duyên lớn không chỉ riêng cho những ai gặp được giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, mà cho tất cả chúng sanh trong ba nẻo, sáu đường, nếu tín-nguyện và hành đúng theo đều sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng. Mong tất cả chúng ta cố gắng hành trì để nhận rõ về mê với tỉnh, cùng những kết quả đạt được trong việc tu học, để giải thoát bản thân, cứu vớt cha mẹ và cứu vớt chúng sanh nhân loại.

 

 Cả vũ-trụ khắp cùng vạn-vật,
Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc-sanh.
Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng-hành,
Được cứu-cánh về nơi an-dưỡng.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11346)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 16854)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25340)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25384)
100,000