21- Mười món MA về sắc ấm

23 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 11903)
21- Mười món MA về sắc ấm

phat_giao_hoa_hoa_21-content

Khi thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế thất bửu, kêu ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng:

- Các ông chưa rõ trên đường tu hành, còn gặp nhiều cảnh ma rất là nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo, cũng như người nhận lầm giặc làm con, thì bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, Ta sẽ chín chắn chỉ dạy cho.

…Bởi các loài ma kia thấy người tu hành, sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng đủ năm phép thần thông biến hóa chỉ chưa được lậu tận thông.
Mặc dầu chúng có đủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn trong vòng trần lao: nếu các ông trong khi tu Thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt, không vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại được.

Cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt như băng bị nước nóng chế vào và tối tăm bị ánh sáng phá trừ; chỉ lo một điều là các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chướng kia như khách dễ bề nhiễu hại, rồi các ông trở làm con cái của ma, sau thành người ma.

Ma đăng già là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm cho ông phá một giới trong tám muôn giới mà thôi, nhờ tâm ông thanh tịnh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma nầy là rất nguy hiểm, nó phá tan giới thân huệ mạng làm cho ông nhiều kiếp luân hồi. Chẳng khác nào như quan lớn bị cách chức, gia tài sự sản bị tịch thâu, trở thành một người dân trắng, không thể cầu cứu với ai được.

Sau đây là Mười món Ma về Sắc Ấm mà người đang tu Thiền cần lưu ý:

1.- THÂN KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI
Nầy A Nan, người trong khi tu Thiền do sức dụng công, nên tâm tánh được nhiệm mầu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì dụng công tu luyện, nên tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng Thánh; nếu sanh tâm nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.

2.- LƯỢM BỎ TRÙNG ĐỘC TRONG THÂN
A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu Thiền, thoạt thấy thân thể mình trong suốt, các loại trùng độc, sên bò qua lại, rồi lượm bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dụng công tu luyên nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh. Nếu nghĩ mình chứng Thánh thì bị ma nó cám dỗ.

3.- NGHE TRONG HƯ KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI PHÁP
Hành giả trong lúc tu Thiền, nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe Thánh, Hiền, Tiên, Phật trong mười phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm mầu. Đây vì hành giả dụng công tu luyện nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng Thánh, nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma ám ảnh.

4.- THẤY PHẬT HIỆN VÀ HOA SEN
Người tu Thiền định, khi tâm thanh tịnh rồi, tự phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ thấy mười phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, các Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây do hành giả dụng công tu Thiền, nên thấy các cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng Thánh; nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.

5.- THẤY CÁC VẬT BÁU ĐẦY CẢ HƯ KHÔNG
Người trong khi tu Thiền thấy mười phương hư không đều thành bảy báu, nào là màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng, hiện ra vô số, mà chẳng chướng ngại nhau. Đây do trong lúc tu Thiền, vì hành giả dụng công đè nén vọng niệm thái quá, nên nó biến hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh; nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.

6.- THẤY BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY
Người tu Thiền định, do tâm yên tịnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ mặc dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ tất cả mọi vật, không khác chi ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.

7.- THÂN KHÔNG BIẾT ĐAU
Người tu Thiền định đến khi tâm tánh được rỗng không, thì thân thể chẳng biết đau. Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đây do sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm được như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.

8.- THẤY CẢNH GIỚI PHẬT HIỆN KHẮP NƠI
Người tu Thiền định do dụng công cùng tột, nên thấy mười phương núi sông toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy món báu chiếu sáng khắp giáp. Lại thấy hằng sa chư Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện đầy cả hư không. Trông lên trên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có chướng ngại. Đây do lúc tu Thiền, vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày, nên nó hóa hiện như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị đọa vào đường tà.

9.- BAN ĐÊM THẤY, NGHE ĐƯỢC PHƯƠNG XA
Trong khi tu Thiền, do tâm tham cứu sâu xa, nên trong lúc giữa đêm thấy được nào là chợ, đường sá, bà con họ hàng ở các phương xa, hoặc nghe được tiếng nói. Đây do hành giả kiềm thúc cái vọng tâm thái quá, nên tạm hiện ra như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị đọa vào đường tà.

10.- THÂN HÌNH BIẾN HÓA, NÓI PHÁP THÔNG SUỐT
Trong khi tu Thiền, do hành già dụng công tham cứu cùng tột, nên thấy các vị Thiện tri thức, chỉ trong giây phút mà thân mình biến hóa nhiều cách. Đây do trong khi tu Thiền vì hành giả sanh tâm chấp trước, nên bị ma ám ảnh, làm cho người nầy thông suốt nghĩa mầu, nói pháp vô ngại, không phải chứng Thánh; nếu chẳng chấp trước thì cảnh nầy lần lần tiêu; còn cho mình chứng Thánh thì bị đọa vào cảnh ma.

TÓM LẠI
Nầy A Nan ! Mười cảnh ma nầy, đều do trong lúc tu Thiền, hành giả dụng tâm phá trừ Sắc Ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu khi gặp những cảnh ấy, mê lầm không biết, cho mình đã chứng Thánh thì bị ma nó ám ảnh, rồi sanh ra đại vọng ngữ, nói mình thành Đạo chứng quả v.v… Sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián.

Vậy khi Ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời Ta dạy, đem những việc ma nầy, giảng dạy cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hành đặng Đạo quả , chớ để cho họ bị thiên ma nhiễu hại.
(Trích “Phật Học Phổ Thông” quyển II của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa)

Chúng ta vừa tìm hiểu qua MƯỜI MÓN MA SẮC ẤM mà Đức Phật đã ân cần chỉ dạy người tu Thiền, nếu mê lầm thì sẽ bị họa vào thân, hoặc là bị Ma dẫn dắt…

Đức Thầy cũng đã dạy Tín đồ của Ngài:“Giữ đừng cho Ma Vương dẫn dắt” hoặc:

“Ao sen báu Tây phương đua nở,
Chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm,
Rán tu cho quỉ khiếp thần khâm,
Được tâm đắc Bồ đề vững chắc.
Giữ đừng cho Ma vương dẫn dắt,
Thường nhớ câu Đại lực Đại hùng.
Thắng thất tình giữ vẹn Đạo trung,
Trừ Lục dục chớ cho ô nhiễm.
Thập tam Ma diệt bằng trí kiếm,
Rứt xong rồi vô sự thảnh thơi.”
(Khuyến Thiện, Q.5)

Hay là:

“Thời kỳ nầy nhiều quỉ cùng ma,
Trời mở cửa Quỉ Vương xuống thế.
Nên Ta mới ra tay cứu tế,
Kẻo chúng sanh bịnh khổ quá chừng.
Sau Quỉ Vương đi đứng nửa lừng,
Thêm tên tuổi chúng sanh nó biết.
Làm đủ cách xuống lên tha thiết,
Ở ngoài đường nó biết tên mình.
Tin cùng không thì cũng mặc tình,
Chớ Ta lắm công trình dạy dỗ.
Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ,
Ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài.
Mà cũng không rúng động lòng Ngài,
Nên cố oán phá đời mãi mãi.”
(Giác Mê Tâm Kệ, Q.4)

Thật là đáng sợ bọn Ma !

Hạ Ngu được nghe vài người kể một vài hiện tượng như trên. Họ cho đó là sự thật, họ còn cho rằng muốn được đắc quả vị cao là nhờ công THIỀN ĐỊNH. Họ khuyên mọi người nên hành sẽ thấy hiệu quả.

Ôi ! nếu không có lòng Từ bi của Đức Phât và Đức Thầy chỉ dạy, rồi chúng ta sẽ bị Ma dẫn mà không biết ! (Mong rằng ai tu Thiền, gặp hiện tượng nầy, nên thành thật kể lại cho mọi người nghe để cùng nhau tránh).
Theo ý Hạ Ngu, nếu ai muốn đắc quả vị cao Tiên, Phật điều cần nhứt là phải đi từ thấp đến cao.

Bởi vì Đức Thầy dạy: “Đường Đạo đức bước đi từ nấc.” hay là:

“Tu đền nợ thế cho rồi,
Thì sau mới được đứng ngồi Tòa sen.”
Nếu ai thực hành và trả nợ TỨ ÂN trọn vẹn, có lẽ đường tu sẽ không bị trở ngại vì Ma chướng.!

Hạ Ngu cũng chưa được nghe ai theo Đạo BỬU SƠN KỲ HƯƠNG và PHẬT GIÁO HÒA HẢO, kể lại những cảnh Ma như đã nghe qua.

Bởi đạo BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, phần nhiều là Cư Sĩ “canh điền” vừa làm ăn vừa niệm Phật vừa Thiền định, vừa hành cho đến khi “Thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê”...

Còn đạo Phật Giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy có dạy :

“Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối,
Ghi vào lòng sáu chữ Di Đà.
Thì hiền lương quên mất điều tà,
Được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng.”

Sau đây là Mẩu chuyện bên Thầy thứ 62, tựa là “Tu cách nào mới chánh” kể chuyện anh Huỳnh văn Chấn bị ông Sư hiệu Pha Kia gạt nuôi cơm 100 ngày, nay gặp Đức Thầy nên xin thỉnh ý Ngài về việc chánh tà như sau:

… “ Thưa ông Tư ! Trước kia tôi có gặp một nhà Sư, sư dạy cho cách vào thất niệm Phật trong vòng 100 ngày, sư sẽ hộ cho được thấy Phật. Chẳng biết tu như thế là chánh hay không chánh ? Nhờ ông Tư chỉ dạy cho biết.

Đức Thầy vui vẻ đáp :

- Đó là Ma Ba Tuần nó hiện ra cảnh ấy, chớ Phật đâu đó mà chánh.

Anh Chấn nghe Đức Thầy nói thế, anh liền hỏi thêm:

- Vậy phải tu làm sao mới chánh ?

Bấy giờ Đức Thầy lấy bàn tay thoa vào ngực ba vòng và nói:

-Tu làm sao hàng phục được lòng tà quấy của mình mới chánh.

Anh Chấn nghe được câu giải đáp của Đức Thầy, nhận thức được chân lý tu hành cho nên anh hết sức vui mừng khâm phục, bèn quì xuống nhờ Đức Thầy cho qui y thọ giáo.

Rõ ràng:

Các Đạo tà mưu khéo âm thầm,
Dân rán tránh kẻo lâm mà khổ.
Chúng nó xuống khuyên răn nhiều chỗ,
Dùng phép mầu lòe mắt chúng sanh.
Ai ham linh theo nó tập tành,
Sa cạm bẫy khó mong sống sót.
(Giác Mê Tâm Kệ, Q.4)

Nam Mô A Di Đà Phật !

TRƯƠNG VĂN THẠO

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11351)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 16860)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25342)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25386)
100,000